Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2015

simpleman
9177 9cf2
Reposted fromOnlyRed OnlyRed

May 09 2015

simpleman
Miłość to namiętność, obsesja, niezdolność do samodzielnego życia. Bez czegoś takiego życie nie ma sensu. Kto nigdy się nie zakochał, ten jakby nigdy nie żył. Trzeba próbować, bo kto nie próbował ten wcale nie żył.
Reposted bykanade kanade
simpleman
Co było piękniejszego niż jej oczy ?
-Dusza której nie miała żadna inna…
— P.Tokarz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabebrave bebrave

May 03 2015

4958 dd99
Reposted fromkattrina kattrina vialugola lugola

May 02 2015

simpleman
Loving eyes can never see...

April 08 2015

simpleman
9907 b085 500
Reposted fromfoina foina viaclearthoughts clearthoughts

February 25 2015

February 23 2015

4199 a079 500
Reposted fromsunlight sunlight viavertheer vertheer

February 05 2015

simpleman
8019 c901 500
simpleman
9353 7898

January 21 2015

simpleman
2845 0b7f
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viamefir mefir
simpleman
simpleman
Relacje z innymi, tracąc swą wygodną pewność, zmuszają jednostkę do ostatecznego wyboru między uporczywym trzymaniem się fantazji i przestarzałych wzorców, nie mających nic wspólnego z rzeczywistością i prowadzących donikąd, a przekształceniem trudności, które zawsze pojawiają się w związku, w możliwość wydobycia na światło dzienne najlepszych cech ludzkich: zrozumienia, współczucia, mądrości, poczucia humoru i jakże ważnej chęci poświęcenia się prawdzie. 
— Welwood John, Wędrówka serc
Reposted fromsunrise sunrise
simpleman
Reposted frommrrru mrrru viayouuung youuung
1919 5886 500
Reposted fromAdasyd Adasyd viajoannna joannna

December 28 2014

simpleman

December 27 2014

simpleman
4356 18d3
Reposted fromhormeza hormeza viaatranta atranta
simpleman
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością, i w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Reposted fromstylte stylte viacomiendolirica comiendolirica
9023 dab4 500
Reposted frombuckyy buckyy viatwice twice

December 14 2014

simpleman
9354 3f8d 500
Reposted fromCsengee Csengee viabreakaway breakaway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl